بخشدار مرکزی نکا

عقیل محمودی سفیدکوهی

ورود به سایت

پرسنل

                                    

                                                       عباس لطف آبادي مسئول دفتر سياسي بخشداري مركزي نكا

                                                       ليسانس علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي