بخشدار مرکزی نکا

ابراهيم طاهري برمائي

ورود به سایت

جلسه بررسي مشكلات واحد هاي صنعتي

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي نكا ، با حضور مهندس محمودي بخشدار مركزي نكا و تني چند از روساي ادارات نكا ، جلسه بررسي مشكلات مالي واحد هاي صنعتي در محل بخشداري مركزي برگزار گرديد.

فرم ارسال نظر