بخشدار مرکزی نکا

ابراهيم طاهري برمائي

ورود به سایت

جلسه بررسي خسارت سيل روستاي گلبستان

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي نكا ، با حضور مهندس محمودي بخشدار مركزي نكا ، تني چند از روساي ادارات و اعضا شوراي اسلامي روستاي گلبستان ، جلسه بررسي خسارت سيل اخير و تخريب برخي از زير ساخت هاي روستاي گلبستان در محل بخشداري مركزي نكا برگزار گرديد.

فرم ارسال نظر