بخشدار مرکزی نکا

ابراهيم طاهري برمائي

ورود به سایت

مجمع فوق العاده نوبت اول

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي نكا با حضور مهندس محمودي بخشدار مركزي نكا مجمع فوق العاده نوبت اول شركت تعاوني دهياريهاي بخش مركزي نكا در محل شركت تعاوني با حضور كليه اعضا برگزار گرديد. در اين جلسه پس از ارائه گزارش هيئت مديره و بازرسين شركت ، انتخابات بازرسين جديد نيز برگزار گرديد.

 

فرم ارسال نظر